Algemene voorwaarden

Online CURSUS FLEXMI Academy

FLEXMI Fotografie 51719177

Veen info@FLEXMI.nl

 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Ik/Mij: FLEXMI Fotografie / FLEXMI Academy, de aanbieder van de online cursus en de gebruiker van deze algemene voorwaarden;

 Online cursus: online cursus met digitale inhoud die via het platform The Huddle geleverd wordt;
Je/Jij: natuurlijk persoon, deelnemer van de cursus, ontvanger van de digitale inhoud, wederpartij van Ik/Mij;
Dag: kalenderdag.
Ontbindingsrecht: recht van de consument om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

2. Toegang
Om deel te kunnen nemen aan de cursus moet Je over een huddle account beschikken. Je krijgt toegang tot de cursus wanneer Je daar een ticket voor hebt gekocht. Je krijgt in geen geval eerder toegang dan dat de betaling voor de cursus door Mij is ontvangen. Toegang tot de cursus is persoonlijk en mag Je niet met anderen delen. Je recht op toegang tot de cursus en het bijbehorende community vervalt 52 weken na de aanschaf datum van de betreffende cursus.

3. Ontbindingsrecht
Je mag de overeenkomst binnen 14 dagen nadat Je deze hebt aangeschaft ontbinden. Dit doe Je door een e-mail te sturen naar info@FLEXMI.nl. Ik zal de ontvangst daarvan bevestigen. Deelnemerontvangtnaaankoopmeteentoegangtotdecursuszodradecursusstart.Decursusis zodoende uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor deelnemer niet de mogelijkheid toe komt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag. Deelnemer heeft wel het recht de overeenkomst tot aankoop van een cursus binnen 14 kalenderdagen na aankoop te ontbinden wanneer deelnemer kan aantonen dat de content niet voldoet aan de verwachtingen die deelnemer redelijkerwijs mocht hebben. Beoordeling hiervan komt enkel toe aan FLEXMI Fotografie / FLEXMI Academy Als de Jij gebruik maakt van Je ontbindingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten, zoals die voor downloads, van rechtswege ontbonden. De vergoeding waar Jij recht op hebt, stort ik binnen 14 dagen na ontbinding terug op de bankrekening waar vandaan Jij de betaling hebt gedaan.

4. Aansprakelijkheid
Ik ben niet aansprakelijk voor wat Jij wel of niet doet aan de hand van de cursus. Ik ben niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade of gevolgschade als gevolg van deze cursus. Jij bent zelf verantwoordelijk voor wat je met de inhoud van de cursus doet, de keuzes die je maakt, hoe je informatie toepast en wat je wel of niet met adviezen doet. Alle informatie in de cursus is algemeen van aard en is nooit een persoonlijk advies. Ik garandeer niet dat de informatie in de cursus uitputtend en volledig is of dat het de enige juiste informatie is. Ik ben niet aansprakelijk voor fouten in producten of diensten die je bij derden koopt, ongeacht of dit naar aanleiding van de cursus is of niet.

5. Overmacht, Annuleren en Opschorten
In het geval van overmacht mag ik de cursus opschorten tot een moment na deze overmacht. Wanneer de opschorting langer dan drie maanden duurt mogen zowel Jij als Ik de overeenkomst ontbinden. Geen van ons is in dat geval schadevergoeding verschuldigd. Geleverde onderdelen en informatie van de cursus kunnen niet meer ongedaan gemaakt worden. Jij moet daarom betalen voor het deel van de cursus dat je voor de overmacht hebt ontvangen of hebt kunnen ontvangen. Jij kunt de cursus niet tussentijds annuleren of opzeggen. Als ik de cursus tussentijds moet annuleren, terwijl er geen sprake is van overmacht, zal ik de volledige cursus aan je vergoeden, maar ben ik geen schadevergoeding aan je verschuldigd.

6. Intellectuele Eigendom
 Ik ben rechthebbende van alle werken, methodes, namen, afbeeldingen, video, audio en teksten die Je in de cursus ziet of bij de cursus geleverd krijgt. Ook ben ik de houder van de merkrechten en handelsnaamrechten. Voor zover Ik niet de rechthebbende ben van de werken, namen of methodes, gebruik Ik deze op een rechtmatige wijze of heb Ik hiervoor een licentie gesloten met de rechthebbende. Het is Je niet toegestaan enig intellectueel eigendomsrecht van mij te verveelvoudigen of openbaar te maken, tenzij Jij en Ik daar samen andere afspraken over hebben gemaakt. Je mag van al het cursusmateriaal een thuiskopie of privékopie maken en voor jezelf gebruiken, maar Je mag deze niet delen met anderen en Je mag hen ook geen kopieën laten maken of zelf kopieën voor hen maken. Je mag de kennis en inhoud van deze cursus niet inzetten om daar zelf een cursus, al dan niet tegen betaling, mee aan te bieden en op de markt te brengen.

7. Klachten en Geschillen
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Als Je een klacht hebt, moet Je deze zo snel mogelijk aan Mij melden, zodat Ik Je klacht mogelijk nog op kan lossen terwijl de cursus nog loopt. Je moet Je klacht in elk geval binnen zeven dagen nadat de klacht is ontstaan aan Mij melden per e-mail. Ik zal binnen veertien dagen op Je klacht reageren en waar mogelijk meteen oplossen. Je hebt tevens het recht klachten in te dienen bij de Geschillencommissie Algemeen of gebruik te maken van ODR via https://webgate.ec.europa.eu/odr/ Komen we er samen niet uit? Dan mag Je de klacht voorleggen aan de bevoegde rechter van Je woonplaats.

8. Betalen in termijnen
Bij aanschaf van de online cursussen krijg je de optie om ineens, in twee of in drie termijnen te betalen. De bedragen die hierbij gehanteerd worden, vind je in de checkout. – Indien je kiest voor ineens betalen, voldoe je de volledige cursusinvestering meteen bij aanschaf. – Indien je kiest voor betalen in twee termijnen, dan voldoe je bij aanschaf de eerste helft en geef je een incasso af waarbij een maand na datum van aanschaf de tweede termijn wordt geïncasseerd. – Indien je kiest voor betalen in drie termijnen, dan voldoe je bij aanschaf het eerste termijnbedrag en geef je een incasso af waarbij één maand na datum van aanschaf de tweede termijn wordt geïncasseerd en twee maanden na datum van aanschaf wordt de derde termijn geïncasseerd. Wat gebeurt er bij stornering of anderszins in gebreke blijven door klant Indien de klant een termijnbedrag niet voldoet, wordt direct de toegang tot de cursus stopgezet. Toegang wordt hersteld zodra het termijnbedrag is voldaan. De betalingsverplichting blijft onherroepelijk bestaan. Indien klant in gebreke blijft, wordt door FLEXMI Academy een incassoprocedure gestart en wordt klant uitgesloten van andere/ toekomstige cursussen van FLEXMI Academy.